Splošni pogoji poslovanja

Pravno obvestilo

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju uporabnik), ki obišče in uporablja spletno stran www.fiserzavarovanja.si (v nadaljevanju spletna stran) katere upravitelj in lastnik je podjetje FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. (v nadaljevanju lastnik), do preklica oz. spremembe splošnih pogojev. Ti pogoji veljajo tudi za povezane platforme oziroma naše profile na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Linkedin.

Uporabnik z uporabo spletne strani potrjuje, da se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da se strinja z dopolnitvami in spremembami. Splošni pogoji so skladni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Lastnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi pogoji ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletne strani ter storitev, ki jih ponuja spletna stran.

Spletna stran je namenjena posredovanju informacij o zavarovanjih uporabnikom ter sklenitvam zavarovanj. Zavarovanja sklepa zavarovalna agencija FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o.

Izključitev odgovornosti

Spletna stran deluje vse dni v letu, 24 ur na dan. Lastnik si pridržuje pravico, da je zaradi tehničnih ali drugih težav ali nadgradnje stran začasno nedostopna. Lastnik uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi lahko nastala zaradi nedelovanja strani. Lastnik si bo prizadeval, da montnje v delovanju spletne strani odpravi v čim krajšem času.

Prav tako si lastnik prizadeva, da so podatki na strani točni in ažurirani in ni odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe spletne strani. Prav tako si lastnik pridržuje pravico do napak, ki se jih hkrati trudi v čim večji možni meri odpraviti.

V primeru navajanja povezav na druge spletne strani, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, lastnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Spletna stran www.fiserzavarovanja.si je v celoti last podjetja FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. Lastnik prepoveduje uporabo informacij in gradiv, ki so prikazana na tej spletni strani za kakršnekoli namene razen izključno za osebno in nekomercialno rabo.

Informacije o lastniku spletne strani

Ime in sedež: FIŠER ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje d.o.o. (skrajšano FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o.), Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Davčna številka: 70504792
Matična številka: 8630739000
Številka dovoljenja AZN: 40111-30/2020-2

Obvestilo v skladu s 545. členom Zakona o zavarovalništvu

Skladno s 545. členom Zakona o zavarovalništvu vas seznanjamo z naslednjimi dejstvi:

1) imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja št. 40111-30/2020-2 z dne 11.03.2020, katerega je mogoče preveriti v registru zavarovalno zastopniških družb, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor in je dostopen na spletni strani: https://www.a-zn.si/;
2) ne zagotavljam svetovanja z osebnim priporočilom iz 7.b člena Zakona o zavarovalništvu glede zavarovalnih produktov;
3) na podlagi pogodbe opravljam posle zavarovalnega zastopanja za FIŠER ZAVAROVANJA, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE D.O.O., AŠKERČEV TRG 14, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja št. 40111-30/2020-2 z dne 11.03.2020;
4) kot zavarovalno zastopniška družba smo v okviru pogodbenega razmerja pooblaščeni za sklepanje zavarovanj v imenu in za račun naslednjih zavarovalnic:
– ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., MIKLOŠIČEVA 19, 1000 LJUBLJANA,
– ZAVAROVALNICA SAVA D.D.., CANKARJEVA ULICA 3, 2000 MARIBOR
– GENERALI D.D., KRŽIČEVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA
– ALLIANZ SLOVENIJA, PODRUŽNICA, DIMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA
– GRAWE ZAVAROVALNICA D.D., GREGORČIČEVA ULICA 39, 2000 MARIBOR
– WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, CESTA V KLEČE15, 1000 LJUBLJANA

Za zgoraj navedene zavarovalnice nismo izključno pogodbeno zavezani in ne svetujemo glede sklenitve zavarovalne pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. člena Zakona o zavarovalništvu, ki vključujejo analizo na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na tržišču;
5) v družbah s katerimi smo v pogodbenem razmerju nimamo neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu navedenih zavarovalnic;
6) za distribucijo v zvezi z zavarovalno pogodbo delujemo na podlagi plačila (provizije) in drugih ekonomskih koristi, ki so že zajete v zavarovalni premiji;
7) Skladno s 579. členom Zakona o zavarovalništvu vas seznanjamo o izvensodnem postopku reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in zavarovalci, zavarovanci ter drugimi upravičenci iz zavarovanj.

Zoper odločitev ravnanja zavarovalnice je dovoljena pritožba katera se vloži na sedež tiste zavarovalnice, pri kateri je bilo sklenjeno zavarovanje. Pritožbo se poda v skladu s predpisi zavarovalnice. Pritožbe obravnava pristojna pritožbena komisija v skladu s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek zavarovalnice. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu pritožbe, ima stranka možnost vložiti pritožbo na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana ali vložiti tožbo pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču, ali pa s pobudo začeti mediacijski postopek pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zavarovalnice, navedene v 4) točki tega obvestila, priznavajo kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih (kontaktni podatki v zadevah potrošniških sporov: e-naslov irps@zav-združenje.si, telefonska številka 01 300 93 81, spletna stran www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov).

Organ nadzora nad delovanjem zavarovalnic v Republiki Sloveniji je Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Potek naročila storitev spletne strani

Uporabnik lahko na spletni strani odda povpraševanje za katerokoli zavarovanje (premoženjsko ali osebno), ki so v ponudbi zavarovalnic, ki delujejo v Republiki Sloveniji oziroma s katerimi je zavarovalna agencija FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. v pogodbenem razmerju. Zavarovalna agencija pa si prizadeva, da v roku enega delovnega dne skrbno pripravi ustrezno nezavezujočo ponudbo (eno ali več le teh), ki temelji izključno na podlagi uporabnikovih potrebah in zahtevah. Agencija si hkrati prizadeva za visoko stopnjo zaupnosti in transparentnosti, zato so k vsakokratni ponudbi priloženi tudi ustrezni splošni ter posebni pogoji in dokument s ključnimi informacijami, ki ga predpisuje Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD). Več o varnem sklepanju zavarovanj si lahko preberete v brošuri Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika, ki jo je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor.

Zavarovalna agencija oziroma njen zastopnik uporabnika lahko kontaktira po telefonu ali na njegov elektronski naslov kadar potrebuje dodatne informacije ali za namen sklenitve zavarovanja. Uporabnik ni zavezan k sprejetju ponudbe in sklenitvi zavarovanja, če mu ponudba ne ustreza. Ko uporabnik sprejme ponudbo in izrazi zahtevo po sklenitvi ga kontakrira zastopnik in uredi osebno ali spletno sklenitev zavarovalne police oziroma pogodbe. Uporabnik mora po sklenitvi prejeti vso dokumentacijo v dogovorjeni obliki (fizično ali elektronsko).

Skladno z določbo 48.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima zavarovalec pravico do odstopa od zavarovalne pogodbe sklenjene na daljavo brez navedbe razloga v roku 14 dni po sklenitvi. Ostali pogoji odstopa od zavarovanja se razlikujejo in jih mora zavarovalec preveriti pred sklenitvijo zavarovanja.

Agencija FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. jamči, da storitve zavarovalnega zastopanja opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, posameznik pa v celoti odgovarja za točnost posredovanih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti

V zavarovalni agenciji FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. smo zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne razkrivamo nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne zakonske podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. S tretjimi osebami delimo le tiste informacije, ki so nujne pri izdelavi zavarovalnih ponudb ter izvrševanju le teh. Takšne tretje osebe so zavarovalnice, v čigar imenu in za račun sklepamo zavarovanja. Vsi podatki, ki so zahtevani v procesu, so nujni za pripravo konkretne pogodbe.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in na podlagi Uredbe o varstvo osebnih podatkov (GDPR) le na podlagi vašega posebnega dovoljenja preko spletne strani. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena. Na podlagi vaše privolitve na tej spletni strani bomo vaše osebne podatke uporabljali izključno za pripravo zahtevane ponudbe in izboljšanja komunikacije z vami.

S privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov se strinjate, da lahko pridobljene osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja in za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-obvestil in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da podjetje preneha uporabljati osebne podatke.

Podatki o upravljalcu osebnih pdatkov

Sedež: Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah
Davčna številka: 70504792
Matična številka: 8630739000
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Direktor: Fišer Mateja
Spletni naslov: www.fiserzavarovanja.si
Naslov e-pošte: info@fiserzavarovanja.si.

Katere osebne podatke zbiramo?

FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o., v okviru spletne strani in izvajanja storitev zavarovalnega zastopanja zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

– podatke ob oddaji povpraševanja (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, številka mobilnega telefona, rojstni datum, drugi podatki, ki so navedeni v dokumentaciji, ki jo posameznik priloži povpraševanju);
– podatke ob sklepanju zavarovalne pogodbe (ime, priimek, elektronski naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, pri zdravstvenih zavarovanjih številko kartice zdravstvenega zavarovanja, zdravstveni podatki, podatki o naslovu, mobilno številko, pri avtomobilskih zavarovanjih registrsko in vin številko);
– podatke o zavarovalnih policah (premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj), podatke o naročilih zastopnika, podatke o stanju in strukturi privarčevanih sredstev iz zavarovanj in drugih naložb, informativni izračun vrednosti zavarovalne police naložbenega, investicijskega ali pokojninskega zavarovanja, podatke na obrazcih in vlogah za sporočanje podatkov in zahtevkov v zvezi z zavarovalnimi policami, podatke o plačilih po posamezni zavarovalni polici, podatke o prijavljenih škodah;
– podatke o uporabi spletne strani (IP naslov, datum zadnje prijav, različico operacijskega sistema brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

FIŠER ZAVAROVANJA d.o.o. lahko zbira vaše osebne podatke, ki jih pridobi od vas:
– ko uporabljate našo spletno stran;
– ko želite pridobiti ponudbo za sklenitev zavarovanja;
– ko nas kontaktirate prek spletnega mesta, po telefonu, pošti, e-pošti ali na kakršen koli drug način;
– ko izpolnite ankete, ki jih uporabljamo za raziskovalne namene (čeprav nanje niste dolžni odgovoriti);
– ko sodelujete v naših nagradnih igrah;
– ko se prijavite na prejemanje e-obvestil;
– ko uporabljate naše storitve.

Varovanje podatkov

Za zaščito vaših podatkov uporabljamo tehnične in organizacijske ukrepe kot so uporaba uporabniških imen in kompleksnih gesel za dostop do programske in strojne informacijske tehnologije, ki jo uporabljamo pri delu. Posredovani podatki so šifrirani s tehnologijo SSL (pri uporabi te tehnologije boste v brskalniku običajno videli ikono ključavnice).
Tehnični in organizacijski ukrepi vključujejo ukrepe za obvladovanje kakršne koli sume kršitve podatkov. Če sumite na kakršno koli zlorabo ali izgubo ali nepooblaščen dostop do vaših podatkov, nas o tem takoj obvestite, tako da nas kontaktirate preko e-poštnega naslova: info@fiserzavarovanja.si.

Hramba podatkov

Če daljše obdobje hrambe ni zahtevano ali dovoljeno z zakonom, bomo vaše podatke hranili v naših sistemih samo toliko časa, da bodo izpolnjeni nameni, navedeni v tej politiki zasebnosti, ali dokler ne zahtevate, da se podatki izbrišejo.

Vaše pravice

– pravica do dostopa – pravica, da kadar koli zahtevate kopije podatkov, ki jih imamo o vas, ali da te podatke spremenimo, posodobimo ali izbrišemo;
– pravica do popravka – pravica do popravka vaših podatkov, če so netočni ali nepopolni;
– pravica do brisanja – pravica zahtevati, da izbrišemo in prenehamo uporabljati vaše podatke;
– pravica do omejitve naše uporabe vaših podatkov – pravica, da nam uporabo vaših podatkov omejite na način, kako jih lahko uporabimo;
– pravica do prenosljivosti podatkov – pravica zahtevati, da vaše podatke premaknemo, kopiramo ali prenesemo;
– pravica do ugovora – pravica do ugovora zoper našo uporabo vaših podatkov.

Če želite uveljaviti katero koli od zgoraj navedenih pravic ali umakniti soglasje za obdelavo vaših podatkov (vaša privolitev je naša pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov), se obrnite na nas preko e-poštnega naslova: info@fiserzavarovanja.si.

Soglasje

Z uporabo naše spletne strani oglašate z našo Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti in v celoti sprejemate te pogoje. Ne uporabljajte spletnega mesta www.fiserzavarovanja.si, če ne sprejemate vseh pogojev navedenih na tej strani.
Če imate dodatna vprašanja ali želite zahtevati več informacij, nas lahko kontaktirate preko e-pošte na info@fserzavarovanja.si.